Agroturistika

Politika soukromí

Politika soukromí

Ochrana osobních údajů
Odle čl. 13. odst. 1. a par. 2. obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „RODO“) informuji, že:
1. Administratorem vašich osobních údajů je společnost  ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI ‘’MIR-MAX” PENKALA, 43-252, Pielgrzymowice, ul. Cieszyńska 10.
2. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem:
1. uzavření a provádění smlouvy o poskytování služeb, nebo přijetí opatření na žádost budoucího zákazníka před jeho uzavřením podle čl. 6. par. 1. lit. b RODO,
2. zaslání obchodní nabídky na základě čl. 6. par. 1. lit. RODO,
3. profilování za účelem vyhodnocení a analýzy a přizpůsobení nabídky zájmům daného klienta, např. analýzou toho, jak často navštěvuje internetový obchod a jaké produkty kupuje, nebo rezervuje. To umožňuje lepší pochopení očekávání klienta a přizpůsobení se jeho potřebám, avšak neovlivňuje jeho mínění, založeném na vlastním rozhodnutí na základě čl. 6. par. 1. lit. RODO,
4. plnění zákonných povinností vyplývajících z předpisů, např. o daních z příjmu, účetnictví, dle čl. 6. par. 1.. lit. c RODO,
5. posouzení reklamace – podle čl. 6. par. 1. lit. c a f RODO.
6. posouzení správnosti, nebo obhajování nároků, které mohou mít administrátor, nebo klient vůči sobě – podle čl. 6. par. 1. lit. f RODO
3. Příjemci vašich osobních údajů budou další subjekty na základě objednaných služeb v souladu s pověřenými smlouvami, jakož i v případech, kdy to vyžadují příslušné právní předpisy.
4. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu:
1. v případě zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavíráním a prováděním smluv – až do okamžiku uplatnění nároků stran, které by mohly v souvislosti s plněním smlouvy vyplývat,
2. v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, doba zpracování trvá, do chvíle, dokud uživatel neudělí souhlas k odvolání , avšak nejdéle do doby, než bude uzavřena činnost administrátora
3. v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu administrátora údajů, doba zpracování trvá až do ukončení výše uvedeného (např. lhůta promylčení občanskoprávních nároků), nebo do doby, než se subjekt údajů postaví proti takovému dalšímu zpracování – v situacích, kdy je tato námitka v souladu se zákonem,
4. v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, .data zpracování jsou definována těmito ustanoveními.
5. Máte právo na přístup k vašim údajům, právo opravit, mazat, omezit zpracování, právo na přenos údajů, právo na vznesení námitky , právo kdykoli odvolat souhlas bez ovlivnění zákonnosti zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odstoupením .
6. Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování osobních údajů týkajících se vás, porušuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
7. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvní podmínkou / podmínkou uzavření smlouvy. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude neschopnost, realizovat obchodní nabídku a uzavřít smlouvu o poskytování služeb.
8. Administrátor předává osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné na odpovídající úrovní ochrany, zejména prostřednictvím:
1. spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise,
2. používání standardních smluvních ustanovení vydaných Evropskou komisí,
3. uplatňování závazných firemních korporací, schválených příslušným orgánem dozoru,
4. v případě přenosu dat do USA – spolupráce se subjekty účastnícími se programu Ochrana štítu (Privacy Shield) , schváleného Evropskou komisí.
9. Informace, které shromažďujeme v souvislosti s používáním našich stránek, mohou být zpracovávány automatizovaně (a to i formou profilování), nicméně nebudou mít vůči fyzické osoby žádné právní účinky, ani nijak neovlivní jejich situaci. Souhlasím se zpracováním přes společnost ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI ‘’MIR-MAX” PENKALA, 43-252, Pielgrzymowice, ul. Cieszyńska 10., mých osobních údajů, jenž jsou obsažené ve formuláři nabídky, aby mohly být splněny požadavky na nabídku. Jsem si vědom svého práva na přístup k mým osobním údajům a možnosti jejich opravy. Za tímto účelem se mohu kontaktovat písemně na adresu společnosti: ZAKŁAD MIĘSNO-WĘDLINIARSKI ‘’MIR-MAX” PENKALA, 43-252, Pielgrzymowice, ul. Cieszyńska 10. Souhlas se uděluje na čas a to, až do odvolání tohoto souhlasu. Vím, že můj souhlas může být kdykoli zrušen, Odnětí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odstoupením.

Objednejte naše výrobky

PODÍVEJTE SE